top of page


  עפולינקה
תמר אוסטרהוף
תערוכת יחיד
אוצר: עוז זלוף 
 הגלריה העירונית לאמנות בעפולה 

TamarOs_Afula_November22-DanielHanochPhotographer-46.jpg

תמר אוסטרהוף, עפולינקה, הגלריה העירונית לאומנות בעפולה. צילום: דניאל חנוך.

במאי 2022 התקבלתי לתכנית שהות אמן בגלריה העירונית עפולה- באוצרותו של עוז זלוף.
 

הסטודיו בעפולה הוא דירה קטנה בתוך בניין מגורים, שרוב דייריו עולי ברית המועצות לשעבר, אנשים
מבוגרים מאוד, הרבה מהם עריריים שאינם דוברי עברית.

 

במשך 4 חודשים גרתי שם, עד שלא יכולתי עוד.
 

התערוכה היא תוצר של אותו מפגש או אי-מפגש שהיה לי בעיר עפולה על עפולה: העיר הגדולה שלי.
היא משלבת בתוכה טקסטים, קולאז'ים, אובייקטים פיסוליים, סאונד וודיאו.

TamarOs_Afula_November22-DanielHanochPhotographer-7.jpg

תמר אוסטרהוף, עפולינקה, הגלריה העירונית לאומנות בעפולה. צילום: דניאל חנוך.

TamarOs_Afula_November22-DanielHanochPhotographer-12.jpg

תמר אוסטרהוף, עפולינקה, הגלריה העירונית לאומנות בעפולה. צילום: דניאל חנוך.

TamarOs_Afula_November22-DanielHanochPhotographer-4.jpg

תמר אוסטרהוף, עפולינקה, הגלריה העירונית לאומנות בעפולה. צילום: דניאל חנוך.

bottom of page